Göç Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora (Yurtiçi) Programları

Son yıllarda, özellikle de Suriye’de başlayan krizin patlak vermesinden sonra ülkemizde Göç, Mülteci hakları, Uluslararası İnsan Hakları gibi alanlarda araştırmalar arttı. Akademi dünyasının bu konulara yönelmesi ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için de alan popülerlik kazandı. Hem çalışmalar eksik olması hem de insani bir kriz olduğu için bu alanlara yönelen birçok genç beyin bulunmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda bazı üniversitelerde Göç Araştırmaları, Mülteci Hukuku, Göçmen Politikaları vb hakkında çeşitli araştırmalar, çalışmalar yapılmaktadır. Biz de Türkiye’de Yüksek Lisans veya Doktora çalışması yapmayı düşünen genç beyinler için yurtiçindeki üniversiteleri araştırdık. Bu alanda Yüksek lisans ve doktora programı olan üniversiteleri listeledik. Bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışmak istedik.

 1. Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Göç Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Program hakkında websitede detaylı bilgilere ulaşamadık, ama üniversiteden aldığımız bilgiye gore hem yüksek lisans olarak hem de doktora olarak dersler verilmektedir. Her iki basamakta da göç araştırmaları ana bilim dalı adı altında çalışmalar yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 1. Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Gaziantep Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde çeşitli konularda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmaktadır. Göç alanlarındaki çalışmalar özellikle son yıllarda kurulan GÖÇ ENSTİTÜSÜ ‘nde yürütülmektedir. Mülteci nufüsunun yoğun olması da bu araştırmaların artmasına ön ayak olmuştur. Özellikle Suriyeli mültecilere / sığınmacılara yönelik yapılan araştırmaların yanında Irak’lı göçmenler üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

 1. Harran Üniversitesi

Bölgenin Mülteci yopunluğunun en fazla olduğu il Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi’nde göç ve mülteciler ile ilgili araştırmalar genellikle Coğrafya, Sosyoloji ve Bölgesel Çalışmalar anabilim dallarında yürütülmektedir. Aynı zamanda Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olan Harran Üniversitesi özellikle Suriyeli Mülteciler üzerinde yoğun çalışmalar yürütmektedir. Kadın hakları, çocuk işçiliği, sosyal adaptasyon, kültürlerarası kaynaşma gibi birçok konuda araştırma yapılan üniversite, uluslararası STK ve organizasyonlarla birçok proje yürütmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 1. İstanbul Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Programı

Göç çalışmaları Yüksek Lisans programı, dünyada ve Türkiye’de giderek daha fazla önem kazanan göç alanında uzmanlaşacak ve bilimsel araştırmalar yürütecek akademik personel, uzman ve araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, interdisipliner bir sosyal bilim anlayışı doğrultusunda, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun olmuş her öğrenciye açıktır. Aşağıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak; başarılı olanlar Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabileceklerdir.

Bunların dışında İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerlidir.

 • Başvuru için 4 yıllık bir bölümden mezun olmak gereklidir.
 • Mezuniyet koşulu: Yüksek Lisans Programlarına (tezli) başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.
 • ALES koşulu: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 65 puan (Eşit Ağırlık türünde) alması gerekir.
 • Yabancı dil koşulu: YDS veya eşdeğeri sınav için taban puan 50’dir.
 • Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenciler başvurabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında yatay geçiş yapılmaz. Başvuru süreci ve koşulları konusunda detaylı bilgi için sosyalbilimler.istanbul.edu.tr sitesinden veya 0212 440 20 00 numaralı telefondan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile irtibata geçiniz.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 

Göç ilgili Yüksek Lisans ve Doktora programlarının kısıtlı olması genç araştırmacıları Üniversitelerdeki GÖÇ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ’ne yönlendirmektedir. Genellikle araştırmacılar Master ve PHD çalışmalarını sosyoloji, hukuk, veya başka bir anabilim dalında yürütmektedir. Ve böylece araştırma merkezlerinin projelerinde çalışarak araştırmalarına katkı sunmaktadırlar. Biz de ülkemizde bulunan bu alanda çalışma yapan araştırma merkezlerini derledik. Liste halinde aşağıda bulunmaktadır.

 1. Adnan Menderes Üniversitesi Roman Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma merkezinin amacı kısa, orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde Romanların yaşam kalitesini artırmak. Sağlıklı yaşam ortamları sağlamak ve geliştirmek. Sosyal-ekonomik-çevresel sorunlarını tespit etmek ve çözümler üretmek. İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi, kültür ve dil konuları üzerine yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel araştırmalar, uygulamalar yapmak. Ve sosyal uyum projeleri geliştirmek, çalışmaların sonuçlarını yayımlamak ve paylaşmaktır.

Detaylar için tıklayınız

 1. Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14.12.2014 tarihli 29205 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliği ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin amaçları yönetmeliğin 5. Maddesinde ifade edildiği üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

 • Kırsal göç başta olmak üzere iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe ilişkin alanlarda bilgi birikimi sürecine katkıda bulunmak.
 • Kent sorunlarını araştırmaya, demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak olarak tespit edilmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda merkezimiz iç ve dış göçler ile yerel yönetimler konusunda her türlü akademik çalışmaları faaliyet alanı içerisine almakta ve bununla beraber faaliyet alanı doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok plan, program ve projeye öncülük etmek veya paydaş olma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Detaylı Bilgi için tıklayınız

http://goyum.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-25-34/genel-bilgiler

 1. Bahçeşehir Üniversitesi BAUMUS-Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) 2014 yazında İstanbul’da çalışmalarına başladı. BAUMUS Berlin, Washington, Gaziantep, Antakya, Urfa şubeleriyle güç kazandı ve Berlin Araştırma Enstitüsü ile koordineli çalışmalarını yürütmeye başladı. 

Son 50 senedir, göç ve kent çalışmaları tüm dünyada köklü araştırma konuları haline gelmiştir. Bu konulara olan ilgi artışı, hakim araştırma metodlarında dönüşüm ve araştırma konularında çoğulcu bir yaklaşım ihtiyacı doğurmuştur. Göç ve şehir araştırmaları, doğası gereği disiplinlerarası konulardır ve fakülteler arasında işbirliği gerektirir. 

BAUMUS Türkiye’de ve dünyada işbirliğiyle ilerleyecek çalışma yaklaşımları geliştiren araştırma merkezi ihtiyacını giderir. BAUMUS’un amacı, gerçekçi öneriler ve teklifler sunabilmek adına teori ve dataları kullanan araştırma modelleri üretmeyi hedefler. Çalışma alanını sadece teorik bilgi üretimiyle kısıtlamak yerine, pratik çözümler ve uygulanabilir öneriler oluşturmayı amaçlıyoruz. 

BAUMUS, söyleşiler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek, merkezin ilgi alanlarında çalışanların ve çalışmak isteyenlerin gelişimini sağlayacak eğitimler gerçekleştirir. BAUMUS, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, tartışma ve uygulama için bir platform olarak veri tabanlı bilgi kullanır. 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

http://baumus.bahcesehir.edu.tr/hakkimizda.aspx

 1. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUGO)

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi(HUGO) her geçen gün dünyanın daha da önemli bir gündem maddesi haline gelen göç ve özellikle ulus-aşırı göçler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede sayıları 3.2 milyonu bulan Türkiye’de yaşayan mülteciler ve yine sayıları 6 milyonu aşan yurtdışında yaşayan Türkler en önemli çalışma alanları olarak tespit edilmiştir. Güncel kayıtlara göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 2.7 milyonu aşmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türklerin ise 5 milyonu Avrupa’da, 3 milyonu ise Almanya’da yaşamaktadır.  HUGO’nun çalışmaları da tarihin en büyük mülteci dramı olan Suriyeli mülteciler ile yarım asırlık bir geçmişe sahip olan ve artık kalıcılık kazanan göçmen Türkler konularına yoğunlaşmaktadır.

HUGO, geniş ve farklı disiplinlerden gelen ekibi ile göçmenlik, mültecilik ve sığınmacılık konularında uyum, medya, kimlik, kültür, mülteci hakları, entegrasyon, Avrupalılaşma, İslam-İslamafobi, imaj, siyaset, sivil toplum, ekonomik faaliyetler, güvenlik, ayrımcılık, din, dil, demografik gelişmeler gibi önemli alan ve temalarda kamu araştırmaları, projeler, raporlar, panel-sempozyum-kongreler düzenlemeyi ve farklı etkinliklerde yer almayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız

http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/tr/menu/merkezin_amaci_ve_faaliyet_alanlari-2

 1. Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi

Avrupa çalışmalarına yönelik araştırmalar yapan merkez, yapılan çalışmaları sosyal website aracılığıyla paylaşıma açmaktadır. Çeşitli uluslararası projelerde partnerlik rolü üstelen merkez, konferanslar düzenlemekte, forum ve paneller organize etmektedir. Farklı bakış açısıyla avrupa türkiye ilişkilerine yaklaşan merkez, çeşitli kurslar ve çalıştaylar da yürütmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

http://www.buces.boun.edu.tr/

 1. Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Detaylar için Web: http://yutam.anadolu.edu.tr/tr/

 

 1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://ybu.edu.tr/gpm/custom_page-285-iletisim.html

 

 1. Avrasya Üniversitesi Göç Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Web: http://www.avrasya.edu.tr/goc-sorunlari-arastirma-ve-uygulama-merkezi/

 

 1. Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus Ve Göç Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.beu.edu.tr/ProgramDetay.aspx?zcms=692&zcmsID=8919

  

 1. Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://nugam.cbu.edu.tr/tanitim.1557.tr.html

 

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb//Icerik/Icerik.php?KOD=19081

 

 1. Ege Üniversitesi Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma Merkezi (ADİKAM)

Web: http://adikam.ege.edu.tr/

 

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

Web: http://www.cocukcalismalari.org/

 

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/

 

 1. İstanbul Üniversitesi Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.istanbul.edu.tr/tr/content/akademik/merkezler

 

 1. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları (AUM)

Web: http://www.khas.edu.tr/abaum

 

 1. Koç Üniversitesi MİREKOÇ- Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: https://mirekoc.ku.edu.tr/tr/

 

 1. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Web: http://murcir.marmara.edu.tr

 

 1. Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Web: http://keyem.marmara.edu.tr/uygulama-ve-arastirma-merkezi/merkezin-mesaji/

 1. Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi

Web: http://www.pa.edu.tr/Default.aspx?page=Main

 

 1. Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi 

Web: http://www.diam.sakarya.edu.tr/

 

 1. Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Web: http://www.yeditepe.edu.tr/tr/haber/yeditepe-universitesi-kursel-egitim-ve-kultur-arastirmalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi

 

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR)

Web: www.balkar.yildiz.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir