Göç Araştırmaları Yüksek Lisans ve Doktora (YURTDIŞI) Programları

Hazırlayan: AHMET DOGAN

Son yıllarda, özellikle de Suriye’de başlayan krizin patlak vermesinden sonra ülkemizde Göç, Mülteci hakları, Uluslararası İnsan Hakları gibi alanlarda araştırmalar arttı. Akademi dünyasının bu konulara yönelmesi ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için de alan popülerlik kazandı. Hem çalışmalar eksik olması hem de insani bir kriz olduğu için bu alanlara yönelen birçok genç beyin bulunmaktadır.

Türkiye’de yeterli sayıda üniversitelerde bu alanlarda çalışma imkanı olmaması ve Master & Phd programı olmaması genç araştırmacıların yurtdışına yönelmesine sebep oldu. Bu yurtdışına yönelmenin en birinci ayağını Avrupa oluşturmaktadır. Biz de genç araştırmalara yardımcı olmak için bulabildiğimiz Master ve Phd programları bir liste haline getirdik.

 1. Lille Üniversitesi (Fransa) – MITRA Yüksek Lisans Programı

Fransa’daki Lille Üniversitesi’ne bağlı MITRA yüksek lisans programı çift dilli (Fransızca ve İngilizce) ve aynı zamanda 10 partner üniversite işbirliğinde yapılmaktadır. MITRA Yüksek Lisans derecesi, iki dilli disiplinlerarası yüksek lisans derecesini İnsan ve Sosyal Bilimler alanında, uluslararası düzeyde göç olgusu çalışmalarına ve günümüz toplumları üzerindeki etkilerine yöneliktir.

MITRA, göç olgusu konusunda uzmanlaşmış araştırmacıları (doktora çalışmaları takip ederek), göç ve entegrasyon alanındaki kamu politikaları analistlerini (uluslararası veya bölgesel kuruluşlardaki uzmanlar) ve kültürlerarası arabuluculuk uygulamalarını ortak projelerle eğitiyor.

MITRA hem profesyonelce master derecesi hem de araştırma eğitimi master derecesidir. İkili bir mantığa göre tasarlanmıştır: Avrupa’daki ve Avrupa dışındaki alternatif çalışma bölgeleri ve akademik öğrenme ile saha çalışması arasındaki dönüşümdür.

Detaylar: http://mastermitra.univ-lille.fr/en?fbclid=IwAR1p3ykZYtNUSa9wsM8sM0nL9i0CPAktzeylkO2_NzdMC6QfbIQmQdC8jE8

 1. Amsterdam Üniversitesi’nde Göç & Etnik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Göç ve Etnik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, küreselleşmenin iki yönlü bağlamında insan hareketliliğinin dinamiklerini ve ulus-devlet sınırlarının sürekliliğini araştırıyor. Bu dinamiklerin hem ayrılma ülkelerinde hem de varış ülkelerinde etnik tabakalaşma, ekonomik eşitsizlik ve kültürel çeşitliliğe nasıl dönüştüğünü incelemektedir.

Medya ve politika klişelerinin ötesinde, göç dinamikleri ve entegrasyon hakkında eleştirel düşünerek, bağımsız çalışma ve bilgili bilgin olma kapasitenizi geliştirmeniz beklenmektedir. İyi temelli kuramsallaştırma için bir yetenek ile bir araya getirilen deneysel araştırmanın tadı takdir edilmiştir ve program üyelerinde yetiştirilecektir.

Tarihsel ya da ülkeler arası karşılaştırmalı araştırmalardan alınan diğer somut vakalarla karşılaştırarak sosyal olayları nasıl tanımlayacağınızı ve analiz edeceğinizi öğreneceksiniz. Bu şekilde, mevcut göç, birleşme ve etnik köken teorilerini uygulama ya da göstermenin ötesine geçmeyi öğreneceksiniz. Temel ve uygulamalı araştırma perspektifinden hem mevcut zorlu modeller için hem de zorlu ampirik çalışmalardan yeni, yenilikçi modeller oluşturmak için pratik beceriler kazanacaksınız.

Bu Yüksek Lisans programındaki akademisyenler ağırlıklı olarak uluslararasıdır ve çeşitli Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelmektedir. Bunların çoğu, Avrupa ve ötesinde göç araştırmaları için en önde gelen merkezlerinden biri olan prestijli Göç ve Etnik Araştırmalar Enstitüsü’ndeki araştırmacılardır. Öğrencilerin konferanslara, halka açık konferanslara ve IMES’in sponsor olduğu atölye çalışmalarına katılmaları teşvik edilir.

Detaylar: http://gsss.uva.nl/content/masters/sociology-migration-and-ethnic-studies/migration-and-ethnic-studies.html?fbclid=IwAR0uAGdPB0U0nLMQo5fZEPStv3QsCoiHlVkWhsQhJDmsUkv4qZ4W-UGhsRc&1550995995091

3. Oxford Üniversitesi Yüksek Lisans Programı

Oxford Üniversitesi’nde Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programı olmak üzere iki ayrı Master programı bulunmaktadır. Ayrıca Göç Çalışmaları adı altında yeni bir doktora programı açıldı.

Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları yüksek lisans programı dokuz aylık bir eğitim olarak yapılmaktadır. Dokuz aylık bu yüksek lisans derecesi, göçmenliği akademik bir çerçeveye yerleştirir, sizi doktora çalışmasına veya insan hakları, mülteciler ve göçle ilgili işlere hazırlar. Çatışma, baskı, doğal afetler, çevresel değişim ve gelişme bağlamında zorunlu göçü anlamak için entelektüel olarak zorlu, disiplinlerarası bir yol sunar.

Ders, öğrencilere zorunlu göç ve mülteci nüfusun karmaşık ve çeşitli doğası, küresel, bölgesel ve ulusal siyasi, sosyal ve ekonomik değişim süreçleri ve zorla yerinden edilmiş kişilerin kendi istek ve isteklerinin merkezi olmaları konusunda bir anlayış sunar. Ayrıca öğrencilerin zorunlu göç ve mültecilerle ilgili geniş kapsamlı bir akademik araştırma anlayışı ve eleştirel düşünme ve sağlam değerlendirme araçları geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Zorunlu göç ve mülteci çalışmalarının yönleri ile ilgili araştırma planlama, organize etme ve yürütme yeteneğini ve aynı zamanda zorunlu göçün teorik bilgilerini çeşitli izleyicilere aktarmak için gereken becerileri kazanacaksınız.

Detaylar: https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-refugee-and-forced-migration-studies?wssl=1&fbclid=IwAR0YmgafpJtj2mZj2_XGiXEfXgQyXGRGyf5PLt0U1XfgnsK4hztS9oSFg1E

Göç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Göç Çalışmaları disiplinlerarası yüksek lisans, öğrencilerin daha geniş gelişim ve küresel değişim süreçlerinin bir parçası olarak insan hareketliliğini keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda göçün nedenlerini ve sonuçlarını ve bunların hükümetler, toplumlar ve göçmenlerin kendileri tarafından nasıl şekillendiğini ele almak.

Detaylar: https://www.compas.ox.ac.uk/study/msc/?fbclid=IwAR2-pnx8MQc8B_xZZnIuBthCJLn0qMfkCN3O3L9i07PX9IKKq9fTwbicw-8

Göç Çalışmaları Doktora Programı

Bu program, mükemmel araştırma departmanları, merkezler ve akademisyenlerden faydalanarak, dünyanın karşı karşıya olduğu spesifik ve önemli bir çağdaş zorluğa odaklanan disiplinlerarası bir derinlemesine proje yürütme fırsatı sunar.

Bir DPhil öğrencisi olarak, normalde iki ila üç kez bir araya geleceğiniz süpervizörünüzün rehberliğinde kendi özgün araştırma projenizi üstleneceksiniz. Denetim otoritesi projenizi geliştirmeye ve yönlendirmeye yardımcı olacak ve daha sonraki aşamalarda bölüm taslakları hakkında geri bildirimde bulunacaktır. Ancak, önemli ölçüde kendi başınıza çalışacaksınız ve yüksek düzeyde motivasyon ve öz disipline ihtiyacınız olacak.

Ayrıca, her biri akademisyen olmayanlarla işbirliği yapmaya ve ‘etki’ araştırması oluşturmaya odaklanan, göç konusunda köklü araştırma ve öğretim programlarından da yararlanacaksınız. DPhil programı, araştırma eğitimini iki araştırma merkezinde araştırma uygulamalarına bağlama fırsatı sunar.

Detaylar: https://www.compas.ox.ac.uk/study/doctoral-research/?fbclid=IwAR30dVSxfcT_2JbMrBu-5FqyTRsR4K3hXFRLxm47r7ip86Lp31dJGkjfXmY

 1. Sussex Üniversitesi Göç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Göçmenler, mülteciler ve sığınmacılarla çalışmakla mı ilgileniyorsunuz?

Bu program, ilgili teorileri, kavramları ve politikaları anlamanızı genişletecektir. Bugünün toplumları için göç süreçlerini ve bunların sonuçlarını incelemenize yardımcı olacaktır. Göçmenlerin yaşam şanslarını şekillendiren yönetişim, haklar ve çeşitlilik konularını keşfedeceksiniz.

Ulusötesi, göç ve gelişme, yönetişim, insan hakları, mülteciler, vatandaşlık, entegrasyon ve kültürel çeşitlilik gibi konuları keşfetme, ilgi alanlarınızı takip etme şansına sahip olacasınız.

Detaylar: https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/migration-studies-ma

 1. Linköping Üniversitesi Göç ve Etnik Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Günümüz dünyasındaki en zorlu meselelerin bir kısmını ele alan bu program, etnik köken ve göçü küresel ekonomik ve kültürel değişim ile tahakküm ve direniş hareketi sistemleriyle ilişkilendirmektedir. Ortaya çıkan ırk, cinsiyet, emek, vatandaşlık, sağlık, refah ve kültür oluşumlarının sonuçlarını ve ayrıca göçün nedenlerini analiz etmeyi öğrenirsiniz.

Bu yüksek lisans programı disiplinlerarasıdır. Beşeri bilimleri ve sosyal bilimleri birleştirir. Geniş kapsamlı etnik ve göç etütleri alanındaki konular ve sorunlara eleştirel, yenilikçi ve yararlı yaklaşımlara bağlılık ile canlandırılır.

Öğrenciler, etnik ve göç etütleri çalışma alanlarını kapsamlı bir şekilde kavrayacak ve yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, idare, işletme, hükümet, medya ve kültürel sektördeki konumlar ile lisansüstü çalışmalar ve araştırmalar için iyi hazırlanacaktır.

Fakülte, program müfredatının tüm yönlerini ve ötesini kapsayan disiplinlerarası ve uluslararası deneyime sahip bir takım oluşturmak için uluslararası konuk profesörler tarafından birleştirilecektir. Bu nedenle program devam eden araştırmalarla doğrudan bir arayüz sunar.

Detaylar : https://liu.se/en/education/program/f7mem?fbclid=IwAR1hMH4iBA2zia91TW3Jpjy1BJWyfFwhg0nM9yxdjF4o0Ds-PLCBqEp6CUI

 1. Londra Universitesi Uluslararası Çalışmaları, Mültecilerin Korunması ve Zorunlu Göç Etütleri Yüksek Lisans Programı

Bu yüksek lisans programı uzaktan eğitim tarafından sunulan türünün tek programdır. Ve hızlı bir şekilde dünyanın herhangi bir yerindeki zorla göç konusunda en büyük programlardan biri haline geldi.

Program, mültecilerin korunması ve zorla göç konusunda sağlam bir yasal, pratik ve teorik anlayış sunmaktadır.

Hukuk, politika ve uygulamaların yönetilmesinde ve eleştirilmesinde ve ayrıca dengeli kararlar oluşturmak ve politika önerileri geliştirmek için kanıt toplama, organize etme ve kullanma konusunda daha bağımsız hale geleceksiniz.

Detaylar: https://london.ac.uk/courses/refugee-protection-and-forced-migration-studies?fbclid=IwAR1s-gbvVwDwpwZ9q23g_NWkK2703UdVwQpuBipUj9upvD0mqbC9ngwYS4Y

 1. Osnabrück Üniversitesi Uluslararası Göç ve Sosyal Uyum Yüksek Lisans Programı

Araştırmada uluslararası başarı, çok sayıda modern program ve özellikle öğretimdeki birçok reform Osnabrück Üniversitesi’nin (UOS) belirleyici özellikleridir. Genç bir üniversite olarak, bugünlerde değişen eğitim taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Başarılı, disiplinlerarası araştırma ortaklıkları, Osnabrück Üniversitesi’ndeki araştırma programlarının unsurlarıdır. Avrupa Çalışmaları, Bilgi Mühendisliği veya Bilişsel Bilim gibi yenilikçi, disiplinlerarası ve uluslararası çalışma konseptleriyle Osnabrück Üniversitesi öğrencileri için yeni profesyonel bakış açıları açmış ve bunları iş piyasası için en iyi şekilde hazırlamıştır.

Üniversite, uluslararası kabul görmüş dereceleri hızla tanıtarak eğitim pazarının Avrupalılaşmasını memnuniyetle karşıladı. Uluslararası üniversitelerle ve akademik alan dışındaki kurumlarla yapılan çok sayıda ortaklık hem enternasyonalizmi hem de bilimsel değişimi desteklemektedir. Akademi dışındaki bölgesel kuruluşlarla ortaklıklar, işle ve bilimsel bilginin transferiyle yakın ilişkiler kurulmasını sağlar.

Detaylar: http://www.misoco.org/about-misoco/consortium-members/university-of-osnabruck/university-of-osnabruck.html?fbclid=IwAR0F6BnVQv4MH124hl0fLDn1551HOPudAJHs2NAVAbQU6gEuUDiuuteIt5c

 1. Avrupa Göç ve Kültürlerarası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (EMMİR)

Avrupa Göç ve Kültürlerarası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (EMMIR), göç çalışmalarındaki ilk Afrika-Avrupa Erasmus Mundus Yüksek Lisans Kursudur. Ve ortaklaşa geniş bir ortaklar ağı tarafından kolaylaştırılan üç Afrika ve dört Avrupa üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. EMMIR, kültürlerarası bir yaklaşımla göçe odaklanan eşsiz bir çalışma programıdır.

Öğrencileri, göç etüt çalışmalarında derin teorik ve metodolojik becerilerle donator. Temel olarak Afrika ve Avrupa bağlamlarında saha çalışması yapmalarına izin verir. Halen ortaya çıkan bir çalışma alanındaki önemli çağdaş konulara değinen, iki yıllı çok disiplinli bir yüksek lisans programı (120 AKTS) olarak tasarlanmıştır.

2011’den bu yana, program Avrupa mükemmellik etiketi Erasmus Mundus altında yürütülüyor. Tamamen akreditedir ve mezunlara yedi EMMIR ortak üniversitesi tarafından ortak bir derece verilecektir. EMMIR, hem Avrupa hem de Afrika’daki çalışma dönemlerini içerir. Öğrencinin hareketliliği, göç ve hareket kültürlerinin farklı bakış açıları ve kültürlerinin karşılıklı olarak anlaşılmasının bir anahtarı olarak anlaşılmakta ve kültürlerarası duyarlılığı arttırmaktadır.

Detaylar: https://www.emmir.org/about-us?fbclid=IwAR04aIqM2pbFwFIWc3nrQkcuwoHDM003FLqRIZViSsrvAT9wNBPjV0UcE3k

 1. Poitiers Üniversitesi – MIGRINTER Uluslararası Göçmenler Yüksek Lisans Programı

2004’ten beri var olan “uluslararası göçler” yüksek lisans derecesi, temel olarak beş disipline dayanan göç konusunda uzmanlaşmış ve çok disiplinli bir eğitim sunmaktadır: coğrafya, demografi, tarih, sosyoloji ve hukuk. Eğitimin bu yenilenen versiyonu, iki farklı uzmanlık alanımızı her biri 20 mekanda, şimdi birbirinden ayrılmamış profesyonel / araştırmada yeniden yapılandırmak için profesyonelleşme ve araştırma eğitimi arasındaki gerekli bağlantıdan faydalanmaktadır. Coğrafya alanındaki yazıt ona, göçmenlerin ve dolaşım bölgelerinin varlığına ilişkin bölgesel risklerin yanı sıra küreselleşmedeki dolaşım ve hareketliliklerin varlığına ilişkin bölgesel risklerin belirlenmesinde de bir katma değer getiriyor.

Bu eğitim, Migrinter laboratuvarında belirli göçmen grupların bilgisinde geliştirilen know-how’a dayanmaktadır: ekonomik ve aile diasporik işleyişleri, yörüngeleri ve hareketlilik şekilleri, mekansal demirlemeleri ve yasal statüleri. Göçmen nüfus, mobilite yerlerinde toplanan deneyimlerinin bilgisi, kabul politikaları ve uluslararası dayanışma alanlarında olduğu gibi araştırma amacıyla da harekete geçirilebilir.

Detaylar: https://mi.hypotheses.org/?fbclid=IwAR1b_O4rNAJb6xNbegHptTcgPvFOMl3ly5aX9nqPdXWb6CPMDwbPBoYdKwk

 1. Kent Brüksel Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Okulu – Uluslararası Göç

Göç çalışmaları hızla kendi akademik çalışma alanı haline geliyor, ancak aynı zamanda pratik uygulama için de uygun. Bu yüksek lisans programı, uluslararası göçü disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bağlamda okumanıza izin verir. Bir göçmen göçü sırasında size bu canlı ve hızlı değişen alanda bir iş bulmak için araçlar sağlar.

Uluslararası Göç programında yüksek lisans, hem üniversiteyi bitiren hem de yıllarca çalışan ve kariyerinde değişiklik arayanlar için uygundur. Göçmen veya mültecilerle zaten çalışmış olanlar için aynı derecede uygundur. Öğrencilerimiz tipik olarak her üç gruptan ve dünyanın dört bir yanından geliyor. Sadece öğretim görevlilerinizden değil, birbirinizden de öğreneceksiniz.

Dersleriniz akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilecek. İnsan kaçakçılığını çevreleyen ilgili kavramları, mevzuatı ve teorileri öğreneceksiniz. Fakat aynı zamanda Yunan adalarında çalışan ve göçmenlerin potansiyel olarak insan kaçakçılığının mağduru olup olmayacağına dair ilk kararları veren bir insani alanlarda çalışanlardan duyacaksınız.

Sorunun ardındaki teoriyi öğrenmek, kendi çalışma deneyiminizi teorik bağlam içine koymanıza yardımcı olacaktır. Eğer doğrudan üniversiteden geliyorsanız, iş piyasasına girdiğinizde kullanacağınız teorik ve ampirik bilgiyi kazanacaksınız.

Detaylar: https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/56/international-migration?fbclid=IwAR2ZJQgk4z9n_x9Kdu79TYhmqj_mJ89zeLFOJfAKuqLNtzciGJ_3EAmPQPM

 1. Sussex Üniversitesi- Göç ve Küresel Gelişme Yüksek Lisans Programı

İnsanların Küresel Güney’den göç etme nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Yardım ve kalkınma girişimlerinin belirtilen hedeflerine ulaşamadığı için mi?

Disiplinlerarası yaklaşımımız size uluslararası gelişim ve göç etütlerinde farklı ve kritik bir temel sağlar. Alanında çalışmaktan ayrıntılı ve kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olan fakültemizden öğrenerek, göç ve gelişme arasındaki karmaşık ilişkiyi daha iyi anlayacaksınız.

Uluslararası gelişim ve göç etütleri konusundaki dünyaca ünlü kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanacaksınız. Küresel Çalışmalar Okulu bünyesinde bulunan uluslararası kabul görmüş Sussex Göç Araştırma Merkezi’nin araştırma topluluğunun bir parçası olacaksınız.

Detaylar: https://www.sussex.ac.uk/study/masters/courses/migration-and-global-development-ma

 1. Liege Üniversitesi Göç Çalışmaları

Barselona’daki Liège Üniversitesi ve Universitat Pompeu Fabra (UPF), göç olaylarının incelenmesine adanmış bir yüksek lisans derecesi düzenliyor.

İnsan hareketliliğinin küreselleştiği ve göç konusundaki politik söylemlerin arttığı bir zamanda, bu karmaşık konuya multidisipliner bir yaklaşım geliştirme ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Bu yeni yüksek lisans programı, özgünlüğünü, her biri bu alanlarda tanınan uzmanlar ve profesyoneller tarafından verilen göçün politik, sosyolojik, yasal ve ekonomik yönlerini ele alan multidisipliner bir yaklaşımla bulur.

Bir yandan Liège Üniversitesi tarafından, diğer yandan da Barcelona UPF tarafından ödüllendirilen öğrencilere çift diploma alma izni verecek. Öğrenciler her üniversitede bir yıl geçirecekler ve iki farklı kentsel bağlamda göç ve kültürel çeşitliliğin dinamiklerini gözlemleyebilecekler.

Detaylar: http://labos.ulg.ac.be/cedem/enseignement/master-en-immigration-studies/?fbclid=IwAR2yd9pNyH9-pDYlrYEHJ3PMevRP-H55WDIgTuTv_-IrpmoNz3FWHK4646o

 1. Pompeu Fabra Üniversitesi – Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

GRITIM-UPF tarafından desteklenen Göç Etütleri Yüksek Lisansının 10. baskısı, 2’si Üniversite ile Çifte Lisans programlarının bir parçası olarak ikinci yüksek lisans programında yer alan 27 kayıtlı öğrenciden (62 başvuru sahibi) oluşmaktadır. Liege Bu baskıda, öğrenciler 15 farklı ülkeden (Belçika, Kanada, Katalonya, Danimarka, Ekvador, Almanya, Yunanistan, İtalya, Fas, Hollanda, ABD, İspanya, İsviçre, Türkiye ve İngiltere).

Detaylar: https://www.upf.edu/web/master-migration-studies?fbclid=IwAR1eKZYIHo-eWycVfydhcwFuR4I4p35PCmgD0xZIww4c3vZQ9qkjnXt8_88

 1. Radboud Üniversitesi İnsan Hakları ve Göç Yüksek Lisans Programı

Programın temel amacı Uluslararası ve Avrupa yasal araçlarının AB’de vatandaşların konumunu ve hareketliliğini nasıl etkilediğini ve büyük uluslararası belgelerin ve mahkemelerin bireylerin haklarını nasıl koruduğunu anlamak.

Hangi koşullar altında göçmenler tercih ettikleri ülkede aile birleşimi hakkına sahiptir? Avrupa Birliği’nin örneğin insan mülteci sorunuyla ilgilenirken uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir? Ve Brüksel’in AB’de ve Avrupa’ya göçü yönetmedeki rolü nedir? Bu, Master’ın İnsan Hakları ve Göç konusundaki uzmanlığında ele alınan sorunların bir örneğidir.

Bu uzmanlık, göç ve insan haklarıyla ilgili yasal konuları teorik, operasyonel, sosyal ve politik bağlamında inceler. Programın temeli, Avrupa mevzuatı ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yatmaktadır. Bu sürekli gelişen ve değişen canlı bir hukuk alanıdır. Bir Avrupa üye devletinde kamuoyunda yapılan değişiklikler, iç hukuk düzenini etkileyebilir ve bu da Avrupa yasalarını etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle bu uzmanlık ayrıca ulusal, Avrupa ve uluslararası hukuk arasındaki dinamik etkileşimin yanı sıra AB yasa yapımı sürecinin giriş ve çıkışlarına da odaklanmaktadır.

Detaylar: https://www.ru.nl/english/education/masters/human-rights-migration-law/?fbclid=IwAR2XYw8RHUuLqFF-eaFcg8Bb59fQVjinc6pDO8uPyKELfM6MjZTmFaWrKnQ

 1. Amsterdam Özgürlük Üniversitesi Uluslararası Göç Yüksek Lisans Programı

Suriye İç Savaşı’ndan kaçıp gelen mülteciler daha sonra acil ve karmaşık yasal meseleler ile karşılaşmak zorunda kaldı. Avrupa’da ailesiyle yeniden bir araya gelmek isteyen Filipinli bir anne de benzer engellerle karşı karşıya. Her ikisi de insancıl ve insan hakları hukuku arasındaki ilişkiler ve uluslararası ve yerel hukuk sistemleri arasındaki etkileşimlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Uluslararası göç ve mülteci hukuku bu nedenle çok çeşitli açılardan ve disiplinlerden analiz edilmelidir. Bu uzmanlık uluslararası göçü uluslararası ve Avrupa hukuku perspektifinden inceler ve iç hukuk düzeninde nasıl işlediklerine odaklanır.

Uluslararası, Avrupa ve iç hukuk arasındaki etkileşim, bu uzmanlığın özel bir odağıdır ve çağdaş Uluslararası Göç ve Mülteci Hukukunun kilit konularının karmaşıklığını anlamanızı ve analiz etmenizi sağlar.

Detaylar: https://masters.vu.nl/en/programmes/international-migration-refugee-law/index.aspx?fbclid=IwAR3hrOnEDgUeUV3fLSPVToXD1cPallORGl6tg3T0Rf-eAhIH7n0lKvUMvjs#accept

 1. Utrecht Universitesi’nin Göç Etnik İlişkileri ve Çokkültürlülük Araştırma Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisansımızın Göç, Etnik İlişkiler ve Çokkültürlülük programında, aşağıdakilerle ilgili yüksek toplumsal önem ve politika ile ilgili sorulara odaklanacaksınız:

Uluslararası göç

Entegrasyon ve kültürel kimlik

Etnik ilişkilerin gelişimi

Kültürel çeşitliliğin yönetimi

Program, bu konuları, göçmenlerin ve entegrasyonun öncüllerini ve süreçlerini sistematik olarak anlamanın, çoğulcu toplumlarda yeterli politika ve müdahalelerin geliştirilmesinde gerekli olduğu varsayımından yola çıkmaktadır.

100’den fazla mezunu olan Göç, Etnik İlişkiler ve Çokkültürlülük (MERM), Utrecht Üniversitesi’ndeki en eski iki yıllık Master (Master) programıdır.

Detaylar: https://ercomer.eu/masters-programme/?fbclid=IwAR1BX5vRyaqONx9NBWYkiEiK46Z-mb170ySiZd0i5n4kZma2m8ohAvgh0Qo

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir